دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

مقالات

نوع مقاله :
:: Halal Tourism and Effective Factors on its Policies Implementation: Phenomenology Study

زبان اصلی : English
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : Interior approved research projects-Executer
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Revista Publicando
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1390-9304
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 2
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر مهربان هادی پیکانی -

عوامل اجرایی خط مشی گردشگری حلال

1