گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم دامي

مقالات

نوع مقاله :
:: Effect of whole wheat and wet feeding on growth performance and immunity of broiler chicks

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 225
صفحه پایان : 230
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اشکان عمادی نیا - مجید طغیانی - عباسعلی قیصری - سیدعلی تبعیدیان -
:: Effect of stocking density and dietary sulfur amino acids on welfare indices of broiler chicks

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Advanced Agricultural Technologies
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 124
صفحه پایان : 127
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید طغیانی - سعید حیدری - اشکان عمادی نیا -
:: Effect of wet feeding and enzyme supplementation on performance and immune responses of broiler chicks

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Applied Animal Research
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 42
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 32
صفحه پایان : 37
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اشکان عمادی نیا - مجید طغیانی - عباسعلی قیصری - سیدعلی تبعیدیان - سیدصدرا آل صاحب فصول - محمد محمدرضایی -

1