گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم و صنايع غذائي
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: بررسي اثر پودر گياه سير وحشي بر ويژگيهاي فيزيكوشيميايي ماست همزده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله مروری علمی پژوهشی وزارتین
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسي تاثير افزودن پودر دانهي تاجخروس بر ويژگيهاي كيفي ماست چكيده ،(Amaranthus cruentus)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله مروری علمی پژوهشی وزارتین
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 65
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 271
صفحه پایان : 280
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: خواص آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی عصاره ی آبی گیاه برگ بو ) Laurus nobilis ( در برابر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کولای

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : بهداشت مواد غذایی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله مروری علمی پژوهشی وزارتین
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 65
صفحه پایان : 73
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسي اثر آنتي اكسيداني عصاره گياه بيلهر برپایداری روغن سویا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : علوم غذایی و تغذیه
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 53
صفحه شروع : 77
صفحه پایان : 88
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : راضیه محمدی - محمد فاضل - الهام خسروی -
:: Physico- chemical characteristics of raw milk of one- humped camel from Khur and Biabanak in Isfahahn province of Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Food Biosciences and Technology
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 67
صفحه پایان : 72
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : S. Sanayei - M. Jahadi - M. Fazel - M. Janigorban -
:: بررسی تأثیر پوشش کیتوزان- اسانس لیمو بر ماندگاری قارچ دکمه ای (آگاریکوس بیسپوروس) کامل

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : علوم غذایی و تغذیه
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 35
صفحه پایان : 46
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرضیه خضرایی - مهشید جهادی - محمد فاضل - آمنه علامه -
:: بررسی تأثیر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده روی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسفناج (Spinacia oleracea L.) در طی نگهداری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علوم و فناوریهای نوین غذایی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 69
صفحه پایان : 79
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سجاد دارانی - محمد فاضل - جواد کرامت -

1