گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-توسعه روستائي
مرتبه علمي : مربی

مقالات

نوع مقاله :
:: سنجش اسب پذیری خشکسالی کشاورزان گندم کار در شهرستان اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مسعود رمضانی - لیدا شرفی - کیومرث زرافشانی -
:: ارزشیابی کیفی شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد گاوشان در استان کرمانشاه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : کیومرث زرافشانی - لیدا شرفی - محمدامین شریفی - شهرزاد بارانی - شهره کرمی - مسعود رمضانی - فرحناز رستمی -
:: بررسي ميزان و عوامل موثر بر موفقيت شرکت‌هاي تعاوني کشاورزي مرغداران گوشتي در استان تهران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1386
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : لنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بررسي علل و ميزان موفقيت شرکت هاي تعاوني مرغداران در استان هاي مازندران و گلستان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علوم کشاورزي و منابع طبيعي.‏
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: مهم‌ترين مؤلفه‌هاي درون سازماني در موفقيت شرکت‌هاي تعاوني مرغداران تهران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : لوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 43
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 285
صفحه پایان : 295
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -

1