گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

مقالات

نوع مقاله :
:: مقایسه وضعیت رعایت شأن بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله اخلاق پزشكي
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-4374
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 42
صفحه شروع : 47
صفحه پایان : 58
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا راعی - حیدرعلی عابدی - محسن شهریاری -

:: وضعیت رعایت شأن و کرامت بیماران بستری از دیدگاه پرستاران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشريه پرستاری ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-5923
دوره (جلد) : 29
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 104
صفحه شروع : 55
صفحه پایان : 65
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا راعی - حیدرعلی عابدی -

:: بررسی تأثیر مراقبتهای حمایتی و آموزشی پرستاران بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده جهت رادیوتراپی به بیمارستان سیدالشهدای اصفهان در سال 1392

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله بالینی پرستاری و مامایی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2322-4703
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 9
صفحه پایان : 18
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شایسته صالحی - وحيده قاسمي - مينا تجويدي - زهرا راعی -
:: بررسی وضعیت رعایت حریم و شأن بیماران بستری توسط کادر پرستاری در بیمارستان های شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-4374
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 13
صفحه پایان : 22
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا راعی - حیدرعلی عابدی - محسن شهریاری -

:: Nurses’ commitment to respecting patient dignity

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Education and Health Promotion
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2277-9531
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 6
صفحه پایان : 16
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا راعی - حیدرعلی عابدی - محسن شهریاری -


1