گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-ميكروبيولوژي
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: Bioremediation of Polycyclic Aromatic

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Geography, Environment and Earth Science
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 11
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : S. Eskandari - M.Hoodaji - A.Tahmourespour - A.Abdollahi - Baghi - Eslamian - Askari -
:: Effect of Probiotic Yogurt and Xylitol-Containing Chewing Gums on

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : The Journal of Clinical Pediatric Dentistry
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 41
ضریب تاثیر مجله : 0.85
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 257
صفحه پایان : 263
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : E. Ghasemi - R.Mazaheri - A.Tahmourespou -
:: توليد آغوز )كلستروم( فوق ايمن در گاو برعليه استرپتوكوكهاي دخيل در پوسيدگي دندان و سنجش

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 29
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 237
صفحه پایان : 246
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رمضانعلی زائه - علی اصغری - ربانی - خروشی - طهمورث پور -
:: جداسازي و شناسایی باکتريهاي مولد اگزو پلی ساکارید

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : نشریه زیستشناسی خاك
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 37
صفحه پایان : 48
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرانک مشبکی - آرزو طهمورث پور - مهران هودجی - میترا عطاآبادی - احمد محمدی -
:: The comparison of antibacterial effect of propolis , sodium hypochlorite

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما دوم
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Caspian J of Dent Res
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 29
صفحه پایان : 35
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : M. ZareJahromi - A. Tahmourespour - Nadia Hemmat - Elham Moghadasi - P. Ranjbarian -
:: Optimizing Toluene Degradation by Bacterial

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Pol. J. Environ. Stud
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 27
ضریب تاثیر مجله : 1.21
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 655
صفحه پایان : 663
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : F. Heydarnejad - M. Hoodaji - M. Shahriarinour - A.Tahmourespour - Sh. Shariati -
:: charachterizing new bacterial isolates of high yeilding exopolysaccharides under hypersaline condition

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Journal of cleaner production
درجه مجله : ISI-WOS-Q1
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 185
ضریب تاثیر مجله : 5.57
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 922
صفحه پایان : 928
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : F.Moshabaki - A. Tahmourespour - M. Hoodaji - M. Ataabadi - A. Mohammadi -
:: اثر باکتري، اگزوپلیساکارید باکتریایی و نانو ذرات سیلیکون بر جوانه زنی بذر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه زیستشناسی خاك
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 43
صفحه پایان : 55
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرانک مشبکی اصفهانی - آرزو طهمورث |ور - مهران هودجی - میترا عطاآبادی - احمد محمدی -
:: Optimization of factors affecting hexavalent chromium removal from simulated electroplating wastewater by synthesized magnetite nanoparticles

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Environmental Monitoring and Assessment
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 2
صفحه پایان : 11
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mitra Ataabadi - Mehran Hoodaji, Arezoo - Arezoo Tahmourespour - Mahmoud Kalbasi, - Majid Abdouss -
:: The study of heterotrophic and crude oil-utilizing soil fungi in crude oil contaminated regions

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Bioremediation & Biodegradation
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Vida Dawoodi - Mahbobeh Madani - Arezoo Tahmourespour - Zeynab Golshani -
:: In vitro degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by sphingobium xenophagum bacillus pumilus and pseudomonas plecoglossicida

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Biodiversity and Environmental Sciences
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 245
صفحه پایان : 259
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Imaneh Amini, - Arezoo Tahmourespour - Atousa Abdollahi - Mansour Bayat -
:: Effects of lactobacillus reuteri- derived biosurfactant on the gene expression profile of essential adhesion genes (gtfB, atfC and ftf) of streptococcus mutans

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Rasoul Salehi - Omid Savabi, - Mahammad Kazemi - Sara Kamali, - Ahmad Reza Salehi - Gilsa Eslami - Arezoo Tahmourespour - Monir Doudi -
:: The study of nickel resistant bacteria (NIRB) isolated from wastewaters polluted with different industrial sources

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Journal of environmental health science & engineering
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Hoda Alboghobeish - Arezoo Tahmourespour - Monir Doudi -
:: شناسایی برخی باکتری های تشکیل دهنده بوفیلم از خط تولید شیر پاستوریزه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله میکروب شناسی مواد غذایی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 13
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیده صالحه واعظی - آرزو طهمورث پور - محمد گلی -
:: Clinical comparison of using a single episode of photodynamic therapy as an adjunct treatment vs. ultrasonic scaling in treat ment of periodontitis

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Journal Research Dental Science
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 109
صفحه پایان : 115
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Shirin Amini, - Shiva Shirani, - Arezoo Tahmourespour -
:: Effects of biosurfactant produced by lactobacillus casei on gtfB, gtfC, and ftf gene expression level in S. mutans by real-time RT-PCR

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Advanced Biomedical Research
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 158
صفحه پایان : 185
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Omid Savabi, - Mohammad Kazemi - Sara Kamali, - Ahmad Reza Salehi - Gilda Eslami, - Arezoo Tahmourespour - Rsoul Salehi -
:: تاثیر ضد اتصالی لاکتو باسیلوس رامنوسوس بر استر پتو کوک های دهانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دنیای میکروب ها
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 128
صفحه پایان : 137
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ساناز طهمورث پور - آرزو طهمورث پور - روحا کسری کرمانشاهی -
:: بررسی اثر ضد باکتری مخلوط سیلر AH26 با دو نوع آنتی بیوتیک متفاوت بر انتروکوکوس فکالیس به روش آزمایشگاهی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده داندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 95
صفحه پایان : 102
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم زارع جهرمی - آرزو طهمورث پور - نیما موسوی نسب - پریسا رنجبریان -
:: مقایسه کلینیکی کاربرد یک سیکل منفرد درمان فوتودینامیک به عنوان مکمل جرم گیری با جرم گیری توسط اولتراسونیک در درمان پریودنتیت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیق در علوم داندانپزشکی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شیرین امینی - شیوا شیرانی - آرزو طهمورث پور -
:: Bioremediation of PAHs fron contaminated soils by festuca aroundiacea in the presence of bacillus licheniformis and bacillus majavensid

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Residuals science & Technology
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Somayeh Eskandary - Mehran Hoodaji - Arezoo Tahmourespour - Atousa Abdollahi -
:: فلور قارچ های خاکزی مناطق نفتی استان خوزستان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی – پژوهشی زیست شناسی میکروارگانیسم ها
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 87
صفحه پایان : 96
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ویدا داودی - محبوبه مدنی - آرزو طهمورث پور -
:: مقایسه اثر آنتی باکتریال دیکلوفناک سدیم، ترکیب دیکلوفناک و استرپتومایسین، تری آنتی بیوتیک و کلسیم هیدروکساید بر روی بیو فیلم انتروکوکوس فکالیس در محیط آگارخونی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیق در علوم داندانپزشکی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 7
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی مرسلی اهری - مسعود خبیری - آرزو طهمورث پور - مریم زارع جهرمی -
:: مقایسه ی اثر دهان شویه ی کلرهگزیدین 2/0 درصد با عصاره ی سیب بر کاهش استرپتوکوکوس موتانس بزاق

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دنداپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 9
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آرزو طهمورث پور - آرش قدوسی - محبوبه السادات تولایی -
:: احیای زیستی کرومات توسط پلی ساکاریدهای برون سلولی سودوموناس آئروژینوزا و ارتباط آن با مقاومت آنتی بیوتیکی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 28
صفحه پایان : 38
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : میترا عطاآبادی - آرزو طهمورث پور - مهران هودجی - محمود کلباسی مجید عبدوس -
:: Typing of streptococcus mutans strains isolated from caries free and susceptible subjects by multilocus enzyme electrophoresis

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Brazilian Journal of microbiology
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 432
صفحه پایان : 436
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Arezoo Tahmourespour - Abdolreza Nabinejad - Hannaneh Shirian - Edvaldo Antonio Ribeiro Rosa - Sanaz Tahmourespour -

1 2