گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: تعیین کارایی اقتصادی صنایع ایران در بازه زمانی 1389-1374 (رویکرد فرامرزی)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات اقتصادی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 50
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 479
صفحه پایان : 507
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا منتظری - همایون رنجبر - مجید صامتی -
:: برآورد تابع تقاضای واردات گروه دارویی آنتی بیوتیک در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مدیریت بهداشت و درمان
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : همایون رنجبر - سعید دائی کریم زاده - سیدامیرحسین موسوی اصل -
:: The Re-analysis of the Relationship between Government’s Income and Expenditure in an Oil-based Economy with TVPFAVAR Approach (Iran as the Case of Study)

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Energy Economics and Policy
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2146-4553
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 243
صفحه پایان : 249
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Jaber Akbari1 - Sadegh Bakhtiari - Morteza Sameti - Homayoun Ranjbar -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه The Re-analysis of the Relationship between Government’s Income and Expenditure in an Oil-based Economy with TVPFAVAR Approach
:: تاثیر مالیات عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشداقتصادی، مورد مطالعه ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : اقتصاد مقداری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-5850
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 163
صفحه پایان : 188
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهاره ملکی - مجید صامتی - مرتضی سامتی - همایون رنجبر -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه تاثیر مالیات عایدی سرمایه بر انباشت سرمایه، توسعه مالی و رشداقتصادی، مورد مطالعه ایران
:: بررسي اثرات غير خطي نوسانات قيمت نفت بر متغير هاي اقتصادي كلان ايران با تاكيد بر بخش صنعت و معدن ( كاربرد مدل فضا-حالت)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشنامه اقتصاد كلان
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2322-1178
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 22
صفحه شروع : 85
صفحه پایان : 104
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجيد صامتي - كامران كسرايي - همايون رنجبر - سارا قبادي -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه بررسي اثرات غير خطي نوسانات قيمت نفت بر متغير هاي اقتصادي كلان ايران با تاكيد بر بخش صنعت و معدن ( كاربرد مدل فضا-حالت)
:: مقایسه جایگاه ایران با کشورهای منطقه غرب آسیا از جهت مشارکت در حکمرانی اقتصادی بین المللی (روش تحلیل سلسله مراتبی فازی)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-501x
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 72
صفحه شروع : 101
صفحه پایان : 123
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی مروی سماورچی - صادق بختیاری - همایون رنجبر - سعید دائی کریم زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه مقایسه جایگاه ایران با کشورهای منطقه غرب آسیا از جهت مشارکت در حکمرانی اقتصادی بین المللی (روش تحلیل سلسله مراتبی فازی)
:: A study of sport portion in household consumption basket in different regions of Shiraz, Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Research in Management
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2249-5908
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 25
صفحه پایان : 38
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sareh Gholami Shiri - Ghasem Rahimi - Homayoun Ranjbar -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه A study of sport portion in household consumption basket in different regions of Shiraz, Iran
:: رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات، بخش هاي صادراتی وغیرصادراتی و رشد اقتصادي در ایران: تعمیم مدل فدر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مدلسازی اقتصادی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-9910
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 28
صفحه شروع : 27
صفحه پایان : 44
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : صابر معتقد - همایون رنجبر - سعید دائی کریم زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات، بخش هاي صادراتی وغیرصادراتی و رشد اقتصادي در ایران: تعمیم مدل فدر
:: اثرات صرفه هاي تجمع صنعتی و شهرنشینی بر رشد اقتصادي شواهدي از بازارهاي ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مدلسازی اقتصادی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-9910
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 27
صفحه شروع : 17
صفحه پایان : 36
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مرتضی سامتی - مهدي فتح آبادي - همایون رنجبر -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه اثرات صرفه هاي تجمع صنعتی و شهرنشینی بر رشد اقتصادي شواهدي از بازارهاي ایران
:: تاثير هدفمندی يارانه ها بر تغييرات معادل رفاه مصرف کننده در ايران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات اقتصادی کاربردی ايران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2530-2322
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 9
صفحه شروع : 133
صفحه پایان : 149
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : همایون رنجبر - محمدحسن فطرس - مهری کبيریان -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه تاثير هدفمندی يارانه ها بر تغييرات معادل رفاه مصرف کننده در ايران
:: اثر آموزش بر سلامت در ایران: رویکرد تابع تولید

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات مدلسازی اقتصادی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : ۲۲۲۸-۶۴۵۴
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 15
صفحه شروع : 147
صفحه پایان : 178
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نرگس صمدپور - مصطفی عمادزاده - همایون رنجبر - فیروزه عزیزی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه اثر آموزش بر سلامت در ایران: رویکرد تابع تولید
:: دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای منتخب منا و بلوک آسه آن _مطالعه موردی: ایران)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشنامه بازرگانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-0794
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 69
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 22
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : کریم آذربایجانی - همایون رنجبر - فروغ شعاعی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای منتخب منا و بلوک آسه آن _مطالعه موردی: ایران
:: The Impact of Financial Stress on Iran per Capita GDP over the Period 2000(3)-2011(1)

زبان اصلی : English
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : Masters thesis-First supervisor
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Money and Economy
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : Article published in journal
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 117
صفحه پایان : 137
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Nasrin Khazalipoor - Homayoun Ranjbar -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه The Impact of Financial Stress on Iran per Capita GDP over the Period 2000(3)-2011(1)
:: Ranking of Methods of Duties Collection in Najafabad Municipality

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2222-6990
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 482
صفحه پایان : 490
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mahnaz Mohammad Hosseini - Saeed Daee-Karimzadeh - Homayoun Ranjbar -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه Ranking of Methods of Duties Collection in Najafabad Municipality
:: صادرات نفتی و غيرنفتی، بخش غيرصادراتی و رشد اقتصادی (رهيافت مدل رشد گسترش يافته فدر)

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مدلسازی اقتصاد سنجی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2345-654X
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 123
صفحه پایان : 141
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : همايون رنجبر - سعيد دائي كريمزاده - صابر معتقد -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه صادرات نفتی و غیرنفتی، بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی(رهیافت مدل رشد گسترش‌یافته فدر)
:: بررسي عوامل مؤثر بر کارايي هزينهاي شهرداري هاي استان اصفهان: رهیافت تحلیل مرزي تصادفي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اقتصاد كاربردي
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 21
صفحه پایان : 35
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : همايون رنجبر - الهه صالحي -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه بررسی عوامل مؤثر بر کارایی هزینه‌ای شهرداری های استان اصفهان-رهیافت تحلیل مرزی تصادفی
:: Analysis of Comparative Advantage of Wood Industry in Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : MAGNT Research Report
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1444-8939
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 1172
صفحه پایان : 1185
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Afsaneh Shayesteh - Homayoun Ranjbar - Karim Azarbayejani - Majid Sameti -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه Analysis of Comparative Advantage of Wood Industry in Iran
:: THE ROLE OF TERRESTRIAL AND MARINE PROTECTED AREAS IN DEVELOPING TOURISM INDUSTRY

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2231-6345
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1242
صفحه پایان : 1250
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : homayoun Ranjbar - Farzam Sajjadieh Khajooei -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه THE ROLE OF TERRESTRIAL AND MARINE PROTECTED AREAS IN DEVELOPING TOURISM INDUSTRY (CASE STUDY: A SELECTION OF THE WORLD'S HISTORICAL COUNTRIES)
:: مقاله اثر تحصیلات بر نابرابری درآمدی: شواهدی تازه از کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحلیل اجتماعی- نظم و نابرابری اجتماعی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 64
صفحه شروع : 155
صفحه پایان : 176
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم غلامی - مصطفی عمادزاده - همایون رنجبر -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه مقاله اثر تحصیلات بر نابرابری درآمدی: شواهدی تازه از کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی
:: برآورد تابع تقاضاي واردات گروه دارويي آنتي بيوتيك در ايران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مديريت بهداشت و درمان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2476-3012
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 42
صفحه پایان : 53
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : همايون رنجبر - سعيد دائيكريمزاده - سيداميرحسين موسوياصل -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه برآورد تابع تقاضاي واردات گروه دارويي آنتيبيوتيك در ايران
:: Estimation of technical efficiency in banking industry using stochastic frontier analysis

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Productivity and Quality Management
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 54
صفحه پایان : 69
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Farnaz Foroutan - Homayoun Ranjbar - Mehdi Hampaeyan-Miandoab -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه Estimation of technical efficiency in banking industry using stochastic frontier analysis
:: تعيين کارایی اقتصادي صنایع ایران در بازۀ زمانی 1374ـ 1389 (رویکرد فرامرزي)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقيقات اقتصادي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0039-8969
دوره (جلد) : 50
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 479
صفحه پایان : 507
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا منتظري - همایون رنجبر - مجيد صامتی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه تعيين کارایی اقتصادي صنایع ایران در بازۀ زمانی 1374ـ 1389 (رویکرد فرامرزي)
:: The impact of weighted comparative advantage of the nine exports industries and exports diversification on economic growth of selected developing countries in West Asia

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Business Management
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1993-5250
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 878
صفحه پایان : 890
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Afsaneh Shayesteh - Homayoun Ranjbar -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه The impact of weighted comparative advantage of the nine exports industries and exports diversification on economic growth of selected developing countries in West Asia
:: Granger Causality and Dynamic Relationship Between the Actual Values of Receipts Derived from Tourism, National Income and Exchange Rates in Selected Countries with Tourist Attraction

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Business Management
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1993-5250
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 16
صفحه شروع : 3389
صفحه پایان : 3395
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Elham Barati - Homayoun Ranjbar -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه Granger Causality and Dynamic Relationship Between the Actual Values of Receipts Derived from Tourism, National Income and Exchange Rates in Selected Countries with Tourist Attraction
:: Review of Meta-Frontier Efficiency of the Health Systems in the World

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Business Management
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1993-5250
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 20
صفحه شروع : 5025
صفحه پایان : 5032
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mina Etezadi - Homayoun Ranjbar -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه Review of Meta-Frontier Efficiency of the Health Systems in the World

1 2