گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

مقالات

نوع مقاله :
:: The Analysis of Distribution Effects for the Elimination of Energy Subsidy in Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : revista publicando
درجه مجله : ISI-WOS-Q4
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1390-9304
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر مهدی فدایی -
:: اقتصاد مقاومتی ،مطالعه مروری ابعاد وویژگیها

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : کار وجامعه
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 186
صفحه شروع : 55
صفحه پایان : 64
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -
:: 1. The effect of privatization on functional performance and investment on capital assets of companies listed on Tehran Stock Exchange

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : AENSI
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1995-0756
دوره (جلد) : 21
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 1025
صفحه پایان : 1029
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - -

1