گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

مقالات

نوع مقاله :
:: Presentation of a Model for Effectiveness of Social Networks in Cultural Non-governmental Organizations

زبان اصلی : انگليسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Mitteilungen Saechsischer Entomologen
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1866-6957
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 113
صفحه شروع : 713
صفحه پایان : 725
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1