میثم مهابادی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پروتزهاي دندانی
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: ارزیابی استحکام باند دو نوع پرسلن به آلیاژ بیس متال پس از آماده¬¬¬سازی های سطحی متفاوت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 424
صفحه پایان : 430
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : میثم مهابادی - مهرداد برکتین - فاطمه السادات رنجبران - سوگل قربانی -
:: ارزیابی نحوه شکست دو نوع پرسلن سرامکو و نوریتاکه به آلیاژ بیس متال کامند پس از آماده سازی های سطحی متفاوت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 647
صفحه پایان : 655
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : میثم مهابادی - مهرداد برکتین - فرنوش علیزاده - علیرضا ریاحی دهکردی - امیرحسین کاسیان -

1