گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-علوم دامي
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: THE EFFECT OF USING DIFFERENT LEVELS OF WHEY POWDER ON MILK YIELD AND ITS COMPOSITION IN HOLSTEIN DAIRY COWS

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : CIBTech Journal of Zoology
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2319–3883
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 33
صفحه پایان : 38
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sayeed Nouraldin Tabatabaei - Somayeh Agahei -
:: The effects of using Purslane (Portulaca oleracea L.) seeds supplementation on performance, some blood parameters and immune response in broiler chicks

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : RESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2223-0343
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 138
صفحه پایان : 142
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Tabatabaie seyed nouroldin - Tabatabaie ali akbar -
:: THE EFFECT OF USING THREE KINDS OF PROBIOTICS ON PERFORMANCE, SKELETAL GROWTH, AND NUTRIENT DIGESTIBILITY OF DAIRY HOLSTEIN CALVES

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : CIBTech Journal of Zoology
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2319–3883
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 25
صفحه پایان : 32
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ali Nejat - Seyed Nouroaldin Tabatabaei - Amir Davar Forouzandeh Shahraki -
:: Effect of Olibanum (Boswellia thurifera) as a feed additive on performance, some blood biochemical and intestinal morphology in broiler chicks

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : ReseaRch OpiniOns in animal & VeteRinaRy sciences
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2223-0343
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 130
صفحه پایان : 134
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sayeed Nouraldin Tabatabaei -
:: Tannic acid degradation by Klebsiella strains isolated from goat feces

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : iranian journal of microbiology
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2008-4447
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 14
صفحه پایان : 20
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Arezoo Tahmourespour - Nouroldin Tabatabaei - Hosein Khalkhali - Imaneh Amini -
:: Study of Tannin- degrading bacteria isolated from Pistachio soft hulls and feces of goat feeding on it

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Biological Journal of Microorganism
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2322-5181
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 20
صفحه شروع : 61
صفحه پایان : 69
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Arezoo Tahmourespour - Nouroldin Tabatabaei - Hosein Khalkhali - Imaneh Amini -
:: Effect of whey powder on performance and digestibility in Holstein calves

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Online Journal of Veterinary Research
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1328-925X
دوره (جلد) : 21
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 393
صفحه پایان : 399
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sayeed Nouraldin Tabatabaei* and Atefeh Taheri -

1