گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-اقتصادي
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: Petrogenesis of mafic meta volcanic rocks in NW Isfahan, Central Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES)
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Zohreh Hossein Mirzaee, - Ali-Khan Nasr-Esfahani -
:: Study of Petrogenesis and Tectonomagmatic Environments of Eocene Calc-alkaline Volcanic Units in South and Southeast of Beroni Village in Southwest Ardestan (Isfahan)

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Current World Environment
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 719
صفحه پایان : 726
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sayyed Hossein Roshan - Ali Khan Nasr Esfahani -
:: Petrology and geochemistry of the post Eocene felsic intrusive in Ardestan area, Northeast of Isfahan, Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES)
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 338
صفحه پایان : 344
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mehranfar Marzieh - M. Vossoughi Abedin - , A. Nasr Esfahani - , M. H. Emami - -

1