گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - شیمی
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: Highly efficient and environmentally benign method for the synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyrans using Ca9.5Mg0.5(PO4)5.5(SiO4)0.5F1.5 as a new bio- and nanocatalyst with Brønsted base and Lewis acid properties

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی مصوب داخلی-مجری
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Research on Chemical Intermediates
درجه مجله : ISI-WOS-Q2
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 2
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 44
صفحه شروع : 93
صفحه پایان : 115
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Leila Khazdooz - Amin Zarei - Tahmineh Ahmadi - Hamidreza Aghaei - Laleh Golestanifar - Nafisehsadat Sheikhan -
:: Synthesis of triazenes by using aryl diazonium silica sulfates under mild conditions

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Dyes and Pigments
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 101
صفحه شروع : 295
صفحه پایان : 302
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - - - - -
:: Brönsted acidic ionic liquid as a recyclable catalyst for the one pot four-component synthesis of substituted pyrano[2,3-c]pyrazoles

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Iranian Journal of Catalysis
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 69
صفحه پایان : 74
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : 2) Khazdooz, L - Zarei, A. -
:: An efficient and selective method for the iodination and bromination of alcohols under mild conditions

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Tetrahedron Letters
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 57
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 168
صفحه پایان : 171
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Leila Khazdooz - Amin Zarei - Hamidreza Aghaei - Ghobad Azizi - Mohammad Mehdi Gheisari -

1