گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: طراحی مدل مديريت منابع انسانی با رويکرد اجتماعی فنی و بوم شناختی برای بخش دولتی ايران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : چشم انداز مدیریت دولتی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2251-6069
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 30
صفحه شروع : 57
صفحه پایان : 74
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : غلامرضا معمار زاده طهران - ناصر میرسپاسی -
:: اثرات بازاریابی داخلی بر عملکرد کارکنان: اثر میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه ادارات تابعه شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 315
صفحه پایان : 338
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ریحانه گسگری - صاحب ایمانی -
:: human resources management model design with socio-eco- technology approach

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : journal of basic and applied scientific research
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2090-4304
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -
:: The estimation of human resources management practices share in performance of Iran public sector

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : journal of management research
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1941-899X
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 95
صفحه پایان : 107
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -

1