گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : استاد

مقالات

نوع مقاله :
:: مقایسه تاثیر ایمپلنتهاي کوتاه HA/ coatedو RBMسیستم Dentisبر میزان ثبات و تحلیل کرستال رادیوگرافیک در ناحیه خلف ماگزیلا

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 54
صفحه پایان : 57
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد كتابي - نسیم فرخانی - شهرام امینی -
:: مقايسه ميزان سطح بزاقي و مايع شيار لثه اي آلكالين فسفاتاز دربيماران پريودنتيت سيگاري، غيرسيگاري و افراد سالم

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 236
صفحه پایان : 241
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد كتابي - منوچهر مصري پور - احسان رفيعي -
:: The association between periodontal disease parameters and severity of atherosclerosis

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Dental research Journal (DRJ)
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 250
صفحه پایان : 254
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammad Ketabi - Fatemeh Rashidi Meybodi - Mohammad Reza Asgari -
:: A Systematic Review of Outcomes Following Immediate Molar Implant Placement Based on Recently Published Studies

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Clinical Implant Dentistry and Related Research
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 18
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 1084
صفحه پایان : 1094
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammad Ketabi - Douglas Deporter - Eshetu G. Atenafu -
:: Adherence to confidentiality principles from the viewpoint of Iranian dental students: A multicenter study

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Eur J Dent Educ.
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : A. Ghodousi - M. Abedzadeh -  M. Ketabi - Parichehr Zarean - Paridokht Zarean -
:: The effect of laser microgrooves on hard and soft attachment to implant collar surfaces: A literature review and interpretation

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Int J periodontics Restorative Dent
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 33
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammad ketabi - Douglas Deporter -
:: Influence of local anesthetics with or without epinephrine 1/80000 on blood npressure and heart rate: a randomozed double blind exprimemted clinical trial

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : Dental research Journal (DRJ)
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 437
صفحه پایان : 437
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammad Ketabi - Mehrnaz Sadighi Shamami - Maryam Alaie - Mehrnoosh Sadighi Shamami - -

1