گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مشاوره و راهنمائي

مقالات

نوع مقاله :
:: کارکردهای کیفیت زندگی کاری برای بهره وری کارکنان (مطالعه موردی بیگانگی شغلی و فرسودگی عاطفی)

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مدیریت بهره وری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 32
صفحه شروع : 125
صفحه پایان : 146
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی مهداد - معصومه زری¬بافان - ایران مهدیزادگان -
:: رابطه ی باورهای مذهبی، سبک های هویت و ویژگیهای شخصیتی با افسردگی در دانشجویان دختر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه ‏زن و فرهنگ
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 24
صفحه شروع : 33
صفحه پایان : 54
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایران مهدیزادگان - نرگس رییسی -
:: آیا مؤلفه های سلامت روانشناختی محیط کار پیش¬بینی کننده ابعاد بیگانگی شغلی هستند؟

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 23
صفحه شروع : 9
صفحه پایان : 27
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی مهداد - ایران مهدیزادگان - مریم سوسن¬آبادی -
:: رابطه کمال گرایی و رفتار پرخاشگرانه در میان زنان بسکتبالیست

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه زن و فرهنگ
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 21
صفحه شروع : 31
صفحه پایان : 41
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایران مهدیزادگان - زهرا سلیمیان -
:: رابطه رضایت زناشویی و شکایات روان تنی با بهزیستی روان شناختی دبیران زن دوره متوسطه شهرستان شهرکرد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : زن و مطالعات خانواده
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 23
صفحه شروع : 145
صفحه پایان : 160
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سمیه موسوی - ایران مهدیزادگان - اصغر آقایی -
:: رابطه بین خشونت خانوادگی با کارکرد خانواده در زنان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه زن و فرهنگ
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 17
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ایران مهدیزادگان - محمدرضا حق شناس - سیدحمید آتش¬پور -
:: اثر تعدیلی ویژگیهای شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده و میل به بروز خشونت در محیط کار

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 69
صفحه پایان : 78
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی مهداد - سمیه ذاکرین - ایران مهدیزادگان -
:: رابطه ویژگیهای شخصیت با میل به بروز خشونت در محیط کار

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های روانشناسی اجتماعی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی مهداد - سمیه ذاکرین - ایران مهدیزادگان -

1