هاجر ترکان
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - روانشناسي
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: بررسي اثربخشي گروه درماني به شيوه تحليل تبادلي بر رضايت زناشويي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1385
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2007
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه خانواده پژوهی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 383
صفحه پایان : 403
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هاجر ترکان - مهرداد کلانتری - حسین مولوی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه بررسي اثربخشي گروه درماني به شيوه تحليل تبادلي بر رضايت زناشويي
:: بررسی ويژگی های روانسنجی شاخص رضایت زناشویی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2009
نام مجله به زبان اصلی : مجله روان شناسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 2
صفحه پایان : 9
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هاجر ترکان - حسین مولوی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه |بررسی ویژگی های روانسنجی شاخص رضایت زناشویی
:: |بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس سازگاری دونفری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1388
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2010
نام مجله به زبان اصلی : مجله روان شناسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 445
صفحه پایان : 467
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هاجر ترکان - حسین مولوی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه |بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس سازگاری دونفری
:: روابط ساده و چندگانه نظم جویی هیجان خودکارامدی درد و ادراک بیماری با بهزیستس روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1398
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : مجله روانشناسی بالینی سمنان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 49
صفحه پایان : 58
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زهرا اریسیان - هاجر ترکان - فریبرز مکاریان -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه روابط ساده و چندگانه نظم جویی هیجان خودکارامدی درد و ادراک بیماری با بهزیستس روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان

1