دکتر رضا ابراهیم زاده دستجردی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: نوع شناسی سازمانهای فرهنگی مبتنی بر رویکرد بوم شناسی جمعیت سازمانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت سازمانهای دولتیی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 41
صفحه پایان : 56
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن صدر - اکبر اعتباریان -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه taxonomy of organization
:: عوامل موثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی رشید پور - زهرا مسعودی نیا -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه culture economy 1
:: تاثیر فضای اخلاقی سازمان از طریق رفتار شهروندی بر رفتارهای ضد تولید سازمانی در شرکت ساپکو

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مهندسی مدیریت نوین
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 31
صفحه پایان : 51
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینی - مهرداد صادقی - نازنین صادق زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه etical climate
:: تحلیلی بر مولفه های اخلاقی تجاری سازی دانش در آموزش عالی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اخلاق در علوم و فن آوری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 112
صفحه پایان : 116
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آرزو عرفان - محمد علی نادی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه ethical business
:: راهبردهای موثر بر تقویت ساختار اقتصاد فرهنگ در ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 27
صفحه شروع : 103
صفحه پایان : 128
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی رشید پور - زهرا مسعودی نیا -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه culture economy 2
:: رابطه هوش فرهنگی با مدیریت برداشت و دلبستگی شغلی در کارکنان سازمانهای فرهنگی شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مهندسی مدیریت نوین
درجه مجله : طرح پژوهشی دانشگاه آ
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 77
صفحه پایان : 95
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عباس قائد امینی - مهدی حیدری - نازنین صادق زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه culltural inte
:: طراحی مدل تحلیلی ساختاری- تفسیری عوامل موثر بر ایجاد سقف شیشه ای

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 55
صفحه پایان : 100
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آرزو شفی - اکبر اعتباریان -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه glass
:: COGNITIVE REPRESENTATIONS OF BULLYING AT WORK IN CULTURAL ORGANIZATIONS BASED ON REPERTORY GRID METHOD

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Bulletin of the National Academy of Leaders of Culture and Arts
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2409-0506
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 484
صفحه پایان : 492
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ghazaal Mirhosaini -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه COGNITIVE REPRESENTATIONS OF BULLYING AT WORK IN CULTURAL ORGANIZATIONS BASED ON REPERTORY GRID METHOD
:: بررسی نقش میانجی رضایت از مدیر در رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد بهره ور

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه مدیریت و رهبری آموزشی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1735-8493
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 133
صفحه پایان : 148
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد عل نادی - نزهت ازمان مشفقی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه بررسی نقش میانجی رضایت از مدیر در رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد بهره ور
:: RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA LITERACY AND SOCIAL SKILLS AMONG CITIZENS IN ISFAHAN

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : URBAN MANAGEMENT
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1607-2227
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 43
صفحه شروع : 141
صفحه پایان : 150
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی شهسواری - علی همتی - محسن تابش -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA LITERACY AND SOCIAL SKILLS AMONG CITIZENS IN ISFAHAN
:: Cultural Factors from Media Content (TV) in the Promotion of Study Culture in Young People of Mobarakeh Township

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Business Management
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1993-5250
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 6228
صفحه پایان : 6232
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Zoleikha Dehghani Ghahnayieh -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه Cultural Factors from Media Content (TV) in the Promotion of Study Culture in Young People of Mobarakeh Township
:: The Impact of Dimensions of Brand Knowledge on Brand Loyalty Through Willingness to Use Services and Brand Trust in Refah Bank Branches in Isfahan City

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Business Management
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1993-5250
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 15
صفحه شروع : 3194
صفحه پایان : 3200
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mojgan Bahrami - Maryam Hashemi -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه The Impact of Dimensions of Brand Knowledge on Brand Loyalty Through Willingness to Use Services and Brand Trust in Refah Bank Branches in Isfahan City
:: شناسایی مولفه هاي آموزش مدیریت مسئولانه در آموزش عالی ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2375-3675
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 221
صفحه پایان : 231
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد علی نادی - وحید بنیسی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه شناسایی مولفه هاي آموزش مدیریت مسئولانه در آموزش عالی ایران
:: ارائه الگوي ارزیابی مدیریت برداشت در سازمانهای هاي فزهنگي با رويکرد آميختة اکتشافي مورد مطالعه: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 2322-522X
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 34
صفحه پایان : 50
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر اعتباریان - مهرداد صادقی -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه ارائه الگوي ارزیابی مدیریت برداشت در سازمانهای هاي فزهنگي با رويکرد آميختة اکتشافي
:: Proposing a Model for Analyzing Effects of Media Literacy Components on Improvement of Social Skills and Moderating Impact of Cultural Capital Based on Structural Equations Model Approach

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Mediterranean Journal of Social Sciences
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 376
صفحه پایان : 388
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : SHASAVARI ALI -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه Proposing a Model for Analyzing Effects of Media Literacy Components on Improvement of Social Skills and Moderating Impact of Cultural Capital Based on Structural Equations Model Approach
:: هنجاريابي و تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي پرسشنامه ارتقاء فرهنگ شهروندي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مديريت شهري
درجه مجله : علمي-پژوهشي وزارتين
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 40
صفحه شروع : 81
صفحه پایان : 106
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی همتی - رضا ابراهیم¬زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه هنجاریابی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه ارتقاء فرهنگ شهروندی
:: شناسايي مؤلفه هاي ترغيب کننده مخاطب براي رفتن به سينما در تهران و ارائه مدل بر اساس روش آميخته

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات فرهنگ- ارتباطات
درجه مجله : علمي-پژوهشي وزارتين
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 16
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 30
صفحه شروع : 110
صفحه پایان : 132
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : داود ضامنی - رضا ابراهیم¬زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه شناسایی مولفه های ترغیب کننده مخاطب برای رفتن به سینما در تهران و ارائه مدل بر اساس روش آمیخته
:: تأثير مديريت دانش و مديريت کيفيت فراگير بر نوآوري در يک کارخانه توليد کننده تجهيزات نظامي

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش هاي مديريت و فرماندهي نظامي
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 44
صفحه شروع : 21
صفحه پایان : 50
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدجواد پارسا - آزاده مؤمنی - رضا ابراهیم¬زاده - مریم یزدانی -
:: ارايه الگوي بررسي تأثيرات شبکه اجتماعي کانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمي- پژوهشي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر
درجه مجله : علمي - پژوهشي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 75
صفحه پایان : 104
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رضا ابراهیم زاده - محمد تابش -
:: Relationship of work culture with improving quality of employees` work life in Oil company

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : MAGNT Research Report
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 325
صفحه پایان : 345
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Reza Ebrahimzadeh - Shoukat Rafi`ei Pou -
:: Presentaion of a model for effectiveness of social networks in cultural non-governmental organizations

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Mitteilungen Saechsischer Entomologen
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 713
صفحه پایان : 725
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohammad Tabesh - Reza Ebrahimzadeh -
:: The influence of trust through organizational citizenship behaviors and its impact on organizational anti-product behaviors in Tuka Steel company in Isfahan

زبان اصلی : انگليسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : International Research Journal of Management Sciences
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 12
صفحه شروع : 567
صفحه پایان : 574
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Masoumeh Lajevardi - Reza Ebrahimzadeh -
:: Providing structural equation modeling of organizational trust effects on behaviors of employees` counter productive via mediated effects of organizational citizenship behavior

زبان اصلی : انگليسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Engineering Research Journal
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 96
صفحه پایان : 104
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Masoumeh Lajevardi - Reza Ebrahimzadeh -
:: Providing a model in order to assessing the effectiveness of television advertising of cultural-educational institutions based on structural equations model

زبان اصلی : انگليسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Applied mathematics in Engineering, Management and Technology
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ebrahimzadeh - Sharareh Haghighat -
:: Investigation of relationship between perception of generational gap with embodied cultural capital (studied: high school (conservatory) girl student in Isfahan)

زبان اصلی : انگليسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 66
صفحه پایان : 73
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Elaheh Mehnati - Reza Ebrahimzadeh -

1