گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: تجارب زیسته دانش آموزان دوره تحصیلی ابتدایی از پدیده مصرف آب

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1379
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 47
صفحه پایان : 60
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ندارجائیان نرگس کشتی آرای -
:: روش های تدریس مبتنی بر توسعه آینده پژوهی در آموزش عالی ایران:مطالعه کیفی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در برنامه ریزی درس
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 16
صفحه پایان : 22
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی کشاورزی محمد حسین یارمحمدیان -
:: اعتباریابی مدل بازاریابی برای موسسات آموزش عالی خصوصی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه آینده پژوهی مدیریت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 29
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 113
صفحه شروع : 55
صفحه پایان : 69
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رویا بابایی کسمایی -
:: تاثیر آموزش مبتنی بر امید به شیوه شناختی معنوی بر نگرانی و فشار روانی مادران دارای فرزند مبتلا به بیماری سرطان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه سلامت روان کودک
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 174
صفحه پایان : 184
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پریوش گراوند غلامرضا منشئی -
:: مقایسه اثربخشی بسته آموزشی تلفیقی غیررایانه ای حافظه فعال و توجه انتخابی با بسته نرم افزاری توانمند سازی شناختی کاپیتان لاک بر مولفه های کارکردهای اجرایی در دختران مبتلا به بیماری صرع لوب گیجگاهی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم پزشکی خراسان شمالی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 102
صفحه پایان : 112
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نفیسه طباطبایی ایلناز سجادیان -
:: مقایسه میزان اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و مهارت های اجتماعی برکاهش نشانه های پرخاشگری نوجوانان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله مطالعات ناتوانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 6
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سیده معصومه حسینی کیا شعله امیری غلامرضا منشئی -
:: بررسی روایی سازه حافظه فعال هیجانی از طریق آموزش بسته شناختی-هیجانی-اجتماعی حافظه فعال دانش آموزان دختر پایه پنجم دبستان های تهران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 19
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 14
صفحه پایان : 23
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مژگان حسنی - ایلناز سجادیان -
:: الگوی ساختاری رابطه بین ویژگی های شخصیتی و قابلیت های هوش هیجانی با انگیزه بخشش بین فردی در بین دانشجویان پرستاری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : نشریه روان پرستاری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 74
صفحه پایان : 81
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : لیلا شانه ساززاده -
:: الگوی تحلیل مسیر روابط بین نوعدوستی، نگرش ها و باورها با رفتار اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دختر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله روان شناسی اجتماعی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 13
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 48
صفحه شروع : 11
صفحه پایان : 22
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رضیه بابا صفری ایلناز سجادیان -
:: تحلیلی بر مولفه های اخلاقی تجاری سازی دانش در آموزش عالی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 9
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آرزو عرفان-رضا ابراهیم زاده -
:: رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار با رضایت از تدریس در دانشگاه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نسرین قهرمانی -
:: اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرتبط با درد و افسردگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 8
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فروزان ایران دوست - سهیلا صفری - حمید طاهر نشاط دوست - محمد علی نادی -
:: رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی در کارکنان دانشگاههای دولتی شهر شیراز

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 81
صفحه پایان : 93
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدعلی نادی - نفیسه گل شیرازی - سارا فرح گل -
:: ساختار عاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی سیاهه سنجش صلاحیت اخلاقی دبیران دوره متوسطه اول شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : رویکردهای نوین آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 83
صفحه پایان : 104
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد علی نادی - نزهت الزمان مشفقی -
:: تأثیر تعهد دینی، دلبستگی دینی و همدلی بر پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 67
صفحه پایان : 80
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محبوبه فرحان فر - محمدعلی نادی - حسین مولوی -
:: رابطه اخلاق کاری اسلامی، انصاف و علاقه به پول با رضایت شغلی معلمان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن گل پرور - محمدعلی نادی -
:: Comparison of social adjustment and self-control of patients suffering from epilepsy and normal individuals

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 225
صفحه پایان : 230
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Parvin Khalili Esfahani - Qolamreza Manshaee - Mohamad Ali Nadi - -
:: Analyzing the relationship of organizational trust and organizational culture with knowledge sharing behavior in teachers of second intermediate period

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Education research and reviews
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 722
صفحه پایان : 727
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sakineh Shahhosseini - Mohammad Ali Nadi - -
:: تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان شدت درد در زنان مبتلا به کمردرد مزمن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله روانشناسی بالینی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فروزان ایران دوست - حمید طاهر نشاط دوست - محمد علی نادی - سهیلا صفری -
:: تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان درد مزمن و فاجعه آفرینی درد در زنان مبتلا به کمردرد مزمن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در سلامت روانشناختی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فروزان ایران دوست - حمید طاهر نشاط دوست - محمد علی نادی - سهیلا صفری -
:: تاثیر درمان مبنی بر پذیرش و تعهد در کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم رفتاری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فروزان ایران دوست - حمید طاهر نشاط دوست - محمد علی نادی -
:: شناسایی مؤلفه های موجود در مدل اعزام معلمان ایران و کشورهای منتخب به خارج از کشور

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 38
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 22
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : رضا کچوییان جوادی - بدری شاطالبی حسین آبادی - محمدعلی نادی -
:: رابطه بین موازین اخلاقی، توانمندی روانشناختی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان بیمارستانهای خصوصی شهر شیراز

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 399
صفحه پایان : 414
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد علی نادی - نیلوفر مقتدری -
:: Develop a mother –child relationship model, vased on interest style, communication skills, personality traits, sexual satisfaction, and spouses communication

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Researcher
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 6
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Robabeh Ataeifar - Sholeh Amiri - Karim Asgari - Mohammad Ali Nadi -
:: Investigation the Relationship among personality characteristics, burnout and marital disenchantment disenchantment with mental health in nurses in Isfahan City

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : New York Science Journal
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 13
صفحه پایان : 17
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرزانه فروزانفر، - محمدعلی نادی، - حسین مولوی -

Global Impact Factor

1 2