گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
مرتبه علمي : استاديار

مقالات

نوع مقاله :
:: Ordovician of the Anarak Region: implications in understanding Early Palaeozoic history of

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Stratigraphy
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 22
صفحه پایان : 30
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Vachik Hairapetian - Mansoureh Ghobadi Pour - Leonid E. Popov - Sayed Hassan Hejazi - Lars E. Holmer - David Evans - Ali Sharafi -
:: The morphology and development of Kalahroud Cave, Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Speleology
درجه مجله : ISI-WOS
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0392-6672
دوره (جلد) : 45
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 243
صفحه پایان : 257
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Shirin Bahadorinia - Sayed Hassan Hejazi - Alireza Nadimi - Derek C. Ford - Karine Wainer -

1