گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی

مقالات

نوع مقاله :
:: مقایسه تأثیر درمان مثبت ایرانی و پذیرش تعهد بر افسردگی، اضطراب و تنش زنان نابارور شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : مدیریت ارتقای سلامت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 8
صفحه پایان : 16
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پروین جمشیدیان قلعه شاهی - اصغر آقایی - محسن گل پرور -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه depression anxiety stress2
:: مقایسه تأثیر درمان مثبت نگر ایرانی اسلامی و درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی زنان نابارور شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پروین جمشیدیان قلعه شاهی - اصغر آقایی - محسن گل پرور -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه WELL-BEING
:: بررسی اثربخشی درمان مثبت نگر ایرانی اسلامی بر اضطراب، استرس و افسردگی زنان نابارور

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده پزشکی اصفهان
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پروین جمشیدیان قلعه شاهی - اصغر آقایی - محسن گل پرور -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه Depression, Anxiety, and Stress
:: بررسي اثربخشي ترکيب آموزش معکوس سازي عادت ( HRT ) با درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT ) بر کاهش نشانگان اختلال موکني

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : علمي پزشکي جندي شاپور
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پروين جمشيديان قلعه شاهي -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه اختلال موکنی
:: The effectiveness of group cognitive behavioral training in changing nulliparous women’s attitudes and choice of delivery route

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Modern Care Journal
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فهيمه اميني - پروين جمشيديان قلعه‌شاهي -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه زنان نخست زا

اثربخشي آموزش گروهي به شيوه شناختي- رفتاري بر تغيير نگرش و انتخاب نوع زايمان در زنان نخست‌زا
:: بررسي رابطه بين سبک هاي شوخ طبعي با ابعاد فرسودگي شغلي پرستاران شهر نجف آباد در سال 1392

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : مراقبت هاي نوين
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : پروين جمشيديان قلعه شاهي - غلامرضا منشئي - مليحه يعقوب زاده -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه سبک های شوخ طبعی
:: تاب آوري خانواده: مروري بر عوامل كليدي محافظ

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2012
نام مجله به زبان اصلی : مجله برخط دانش روان شناختي
درجه مجله : علمی - تخصصی
نحوه ارائه مقاله : مقاله مروری علمی پژوهشی وزارتین
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه تاب آوری

ترجمه مقاله مروري Karen Benzies و Richelle Mychasiuk با عنوان Fostering Family Resiliency: A Review of the Key Protective Factors

1