گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت دولتي-رفتار سازماني
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: مطالعه کیفی توسعه و تغاییر فرهنگ سازمانی و شناسایی نقاط اهرمی آن با رویکرد اصلاح اخلاق کار در سازمان های دولتی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجتبی رنجبر - اکبر اعتباریان - مهربان هادی پیکانی -
:: شناسایی عوامل تاثیر گذار بر اثر بخشی تبلیغات فرهنگی بر مبنای نظریه برخاسته از داده ها و ارائه الگوی اثر بخشی تبلیغات فرهنگی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 19
صفحه شروع : 45
صفحه پایان : 68
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم سهرابی رنانی - علی رشیدپور - اکبر اعتباریان -
:: رابطه تعهد سازمانی، درک از فصسلت سازمانی و تعلل ورزی در کار با توجه به نقش متغیرهای جمعیت شناختی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه رسالت مدیریت دولتی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 21
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر اعتباریان - مجتبی چنگیزی محمدی -
:: مدیریت به اقتضای فرهنگ در سازمان های ایرانی بر اساس شاخص های فرهنگی هافستد

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مدیرت فرهنگ سازمانی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 1091
صفحه پایان : 1110
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجتبی جمی - اکبر اعتباریان -
:: نقش هوش معنوی در بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل معادلات ساختاری

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مدیریت سلامت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید شیاسی - اکبر اعتباریان - زرین زرین آبادی - مجتبی احمدی -
:: بررسی عوامل مؤثر در بروز اختلافات کارگری و کارفرمایی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : کار و جامعه
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 180
صفحه شروع : 35
صفحه پایان : 48
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر اعتباریان -
:: سناریوهای امنیت بخشی محتواهای فرارسانه ای نوین و نقش حاکمیت در تعامل با عدم قطعیت های آینده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله ی سیاست دفاعی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 33
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 91
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر اعتباریان - موسی زمان زاده دربان -
:: رابطه پذیرش فن¬آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب آهن اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 51
صفحه پایان : 70
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محبوبه گلستانی¬زاده - بدری شاه¬طالبی - اکبر اعتباریان -
:: رابطه هوش معنوی و بهره¬وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مدیریت اطلاعات سلامت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 530
صفحه پایان : 539
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید شیاسی - اکبر اعتباریان -
:: الگوی پیاده سازی اخلاق حرفه ای در سازمان های ایرانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مدیریت شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 393
صفحه پایان : 406
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرزاد شاه¬علی - علی رشیدپور - اسماعیل کاوسی - اکبر اعتباریان -
:: Presenting Comprehensive Model of Organizational culture Change on the Basis of

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : International Business Management
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1993-5250
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع : 1330
صفحه پایان : 1336
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Narges Atrian - Iraj Soltani - Ali Rashidpoor - Akbar Etebarian -
:: بررسی عوامل مؤثر در بروز اختلافات کارگری و کارفرمایی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : کار و جامعه
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 180
صفحه شروع : 35
صفحه پایان : 48
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر اعتباریان -
:: سناریوهای امنیت بخشی محتواهای فرارسانه ای نوین و نقش حاکمیت در تعامل با عدم قطعیت های آینده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله ی سیاست دفاعی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 23
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 91
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر اعتباریان - موسی زمان زاده دربان -
:: رابطه پذیرش فن¬آوری اطلاعات با خلاقیت کارکنان در ذوب آهن اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 51
صفحه پایان : 70
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محبوبه گلستانی¬زاده - بدری شاه¬طالبی - اکبر اعتباریان -
:: رابطه هوش معنوی و بهره¬وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مدیریت اطلاعات سلامت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 530
صفحه پایان : 539
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مجید شیاسی، - اکبر اعتباریان -
:: الگوی پیاده سازی اخلاق حرفه ای در سازمان های ایرانی

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مدیریت شهری
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 393
صفحه پایان : 406
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهرزاد شاه¬علی، - علی رشیدپور، - اسماعیل کاوسی، - ¬اکبر اعتباریان -
:: Perceived organizational support and organizational citizenship behaviour

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : MAGNT Research Report
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 153
صفحه پایان : 158
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Maryam Jafari Jebeli - Akbar Etebarian -
:: Importance of cultural safety in the use of information and communication technologies with emphasis on identity factor

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : MAGNT Research Report
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 367
صفحه پایان : 372
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sara Iranpour - Ali Rashidpour - Akbar Etebarian - Mahboobesadat Fadavi -
:: The impact of information technology on organizational agility

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : International Journal of Current Life Sciences
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 218
صفحه پایان : 222
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Amir Javadamoohadi - Akbar Etebarian -
:: Designing and formulating a strategic plan for the development of the visual Arts in the ministry of culture and Islamic Guidance of Isfahan Province

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Saussurea
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 223
صفحه پایان : 239
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Hamid Davazdahemami - Ali Akbar Rezaee - Akbar Etebarian, - Seyed Reza Salehi Amiri -
:: The effect of person-organization fit on work engagement and organizational engagement case study: education organization of charmahalbakhtiari province

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Indian Journal of fundamental and applied Life sciences
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 231
صفحه پایان : 236
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Neda Ahmadian - Akbar Etebarian -
:: The role demographic variables (Gender, Age, Education&Work experience) on user acceptance of information technology(Case Study: the main headquarters of Telecommuniction in the main provenance of ira

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : International Journal Review in life Sciences
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 67
صفحه پایان : 71
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mojtaba Jami, - Akbar Etebarian -
:: Analysis of relationship between using information systems and aspects of staff productivity based on hersey and goldsmith model

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Scientific Research and Development
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 267
صفحه پایان : 273
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Rasool Heihavand Zavari Poor - Badri Shahtalebi - Akbar Etebarian -
:: Evaluation of relationship between acceptances of information technology with staff’s creativity

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Scientific Research and Development
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 261
صفحه پایان : 266
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mahboobeh Golestani Zadeh - Badri Shahtalebi - Akbar Etebarian -
:: A comparative study of organizational DNA in private companies in terms of tax evasion based on honald and silverman’s model

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 1394
صفحه پایان : 1400
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Akbar Etebarian - Abbas Nosouhi - Maryam Bahrami -

1 2 3