محسن دستگیر
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حسابداری
مرتبه علمي : استاد

مقالات

نوع مقاله :
:: تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین شفیعی - احمد خدامی پور - محسن دستگیر -
:: تاثیر سرمایه در گردش و فرصت های رشد بر ساختار سرمایه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه حسابداری مالی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 33
صفحه شروع : 97
صفحه پایان : 120
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن دستگیر - امید شهپری -
:: تاثیر محافظه کاری و تاخیر در افشای اخبار همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی سودهای سالانه بر واکنش بازار سهام

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : بررسی های حسابداری و حسابرسی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 173
صفحه پایان : 196
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی آقابیک زاده - داریوش فروغی - محسن دستگیر -
:: بررسی رابطه بین تغییرات سطح افشای مسائل اجتماعی و ریست محیطی با شاخص های سودآوری با استفاده از شاخص KLD

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانش حسابداری مالی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 43
صفحه پایان : 64
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حسین شفیعی - احمد خدامی پور - محسن دستگیر -
:: تاثیر سیاست های تقسیم سود بر تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : بررسی های حسابداری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 19
صفحه شروع : 65
صفحه پایان : 76
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن دستگیر - محسن چاوشی - مینا عظیمی -
:: اثر تدوین استاندارد و مقررات گذاری بر رابطه همزمان سطح افشای اطلاعات، عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های حسابداری مالی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 65
صفحه پایان : 84
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکرم تفتیان - ناصر ایزدی نیا - محسن دستگیر - هادی امیری -
:: تاثیر نظام حاکمیت شرکتی بر شاخص واحد کارایی مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مدیریت دارایی و تامین مالی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 12
صفحه شروع : 69
صفحه پایان : 86
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مژگان جلالی - جلال آبادی - محسن دستگیر - احمد گوگردچیان -
:: تجدید ارائه صورت های مالی و عوامل نظام راهبردی موثر بر آن

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : دانش حسابداری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 25
صفحه شروع : 101
صفحه پایان : 121
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شیرین حسینی خوراسگانی - محسن دستگیر -
:: بررسی تاثیر کیفیت کنترل داخلی بر محافظه کاری مشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهرادار تهران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : حسابدرای مالی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 26
صفحه شروع : 125
صفحه پایان : 151
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : داریوش جاوید - محسن دستگیر - مهدی عرب صالحی -
:: رتبه بندی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکیل پرتوی توسط سرمایه گذاران کم تجربه به کمک تکنیک ویکور

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات حسابداری و حسابرسی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عبدلله پاکدل - ناصر ایزدی نیا - محسن دستگیر -
:: رابطه بین کیفیت سود(پراکندگی سود) و بازده سهام

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 26
صفحه شروع : 21
صفحه پایان : 37
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن دستگیر - احمد گوگردچیان - ستاره آدمیت -
:: شناسایی مدیریت سود از طریق تغییر در گردش دارایی های و حاشیه سود

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های تجریبی حسابداری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 17
صفحه شروع : 59
صفحه پایان : 77
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد بهرامی - محسن دستگیر -
:: کاربست روش های داده کاوری به منظور ارتقای عملکرد تشخیص فرار مالیاتی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهشنامه مالیات
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 28
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن دستگیر - مریم غریبی -
:: رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و تجدید ارائه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : بررسی های حسابداری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 7
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محسن دستگیر - مجتبی کاکایی دهکردی -

1