گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حقوق عمومی
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: Analysis of Cybercrime from look-out Criminological

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : Journal of boston university Law Review
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0006-8047
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Amin Amirian Farsani - Mahmood Malmir - Mahmood Ashrafy -
:: بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 25
صفحه شروع : 159
صفحه پایان : 189
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : علی اصغر اعظمی - محمد جواد جعفری -
:: چالش ها و فرصت های پیش روی پلیس در برخورد با جرایم سایبری

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : کاراگاه
درجه مجله : علمی-ترویجی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 45
صفحه شروع : 41
صفحه پایان : 54
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : امید شهبازی - پویا شیرانی -
:: بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه حقوق ایران و اسناد بین المللی

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 28
صفحه پایان : 53
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شاپور محمد حسینی - محمود مالمیر - محمود اشرافی -
:: بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی، اسناد بین المللی و قانون مجازات اسلامی 1392

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 91
صفحه پایان : 114
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: An investigation into the spiritual multiplicity of crimes in the statute law of Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی :
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ali Asghar Azami - Dr mohammad Javad Jafari -
:: نقش پلیس و ضابطین خاص در پیشگیری از جرایم زیست محیطی در سیاست جنایی ایران

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوالقاسم کفشگر -
:: مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های فقهی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 25
صفحه پایان : 53
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سید محمود میرخلیلی -
:: مقایسه زیر مقیاس های هوش معنوی و خود کنترلی در مجرمین نزاع دسته جمعی و افراد غیر مجرم (مطالعه موردی مجرمین نزاع دسته جمعی زندان مرکزی اصفهان)

زبان اصلی :
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 106
صفحه پایان : 114
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سرکار خانم بهیرا جلیلی -
:: تحلیل فقهی حقوقی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های انتظامی اجتماعی زنان و خانواده
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: scientific and applied comparisons the multiplicity of results with multiple offenses in iran s criminal law

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : criminal law and criminology
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 0091-4169
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : dr mohammad javad jafari - ali asghar azamy -
:: مبانی نظری و تاریخی تضمین حق برخورداری از وکیل مدافع در آیین دادرسی کیفری بین المللی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش های سیاسی و بین المللی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 34
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرسیما خامسی پور - دکتر محمود اشرافی -

واحد تاکستان
:: بررسی نقش ویژگی های شخصیت در پیش بینی نشانگان وانمودگرایی و افسردگی در نوجوانان دختر بزهکار

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1563-3314
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 17
صفحه شروع : 95
صفحه پایان : 102
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوالقاسم نوری -
:: Journal of Earth, Environment and Health Sciences

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Earth, Environment and Health Sciences
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 89
صفحه پایان : 96
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Noshin Dorri -
:: Criminal Investigation and Proceedings of Juvenile Delinquency in Iran

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1389
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : The Indian Journal of Social Work
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0019-5634
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 72
صفحه شروع : 277
صفحه پایان : 287
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: The Individualization of Penalties Principle By An Emphasis on Islamic Penal Code Transition of 2013

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : SAUSSUREA
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 0373-2525
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 66
صفحه پایان : 72
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mehdi Jaliliyan -
:: Employer penal liability against employee offence in their occupational realm

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2224-8358
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 10
صفحه شروع : 324
صفحه پایان : 331
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Dr. JallalAddin Qiasi -
:: Crime cost kinds and their assessing methods

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 2224-8358
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 113
صفحه پایان : 124
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mehdi Jaliliyan -
:: The limitations of criminal liability of law regarding minors in Islamic republice of Iran s law

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Armenia journal
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1829-0744
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 177
صفحه شروع : 60
صفحه پایان : 69
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: The manner of taking cognizance on minors offence in Iranian law

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Armenia journal
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1829-0744
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 178
صفحه شروع : 46
صفحه پایان : 53
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: The age of penal responsibility in Islamic Republic of Iran s law

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1391
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Armenia journal
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1829-1252
دوره (جلد) : 2
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 21
صفحه شروع : 65
صفحه پایان : 70
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: ارتباط شخص بازداشت شده با دنیای آزاد، حق یا امتیاز؟

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : مدرسه حقوق
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 94
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 94
صفحه شروع : 47
صفحه پایان : 57
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی جلیلیان -
:: مطالعه ي معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفري درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-7233
دوره (جلد) : 32
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 32
صفحه شروع : 87
صفحه پایان : 104
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : جلال الدین قیاسی -
:: بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1735-7233
دوره (جلد) : 31
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 31
صفحه شروع : 83
صفحه پایان : 102
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : عادل ساریخانی -

1 2