گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رادیولوژی فک و دهان و صورت
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: شیوع حفره دار شدن برجستگی مفصلی استخوان تمپورال بر روی تصاویر سی بی سی تی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 14
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 215
صفحه پایان : 223
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : وحید توسلی - ازاده ترکزاده - روشنک غفاری - امیر علی عظیمی -
:: Parotid-Absorbed Doses: A Comparison Between Spiral Tomography and Panoramic

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Avicenna J Dent Res. 2016 December; 8(4):e24431.
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 24431
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Ehsan Hekmatian,1 - Roshanak Ghaffari,2 - Mohammad Toghyani, - Mitra Karbasi Kheir4 -
:: Anatomical assessment of foramen tympanicum using cone beam computed tomography images

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : 2016 Dental Hypotheses
درجه مجله : Scopus
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 7
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 107
صفحه پایان : 111
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : parastoo afghari - roshanak ghafari - saeed sohilipour -
:: Normal Variations of Sphenoid Sinus and the Adjacent Structures Detected in Cone Beam Computed Tomography

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Jornal of Dentistry Shiraz University of Medical Sciences
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 17
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 32
صفحه پایان : 37
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ازاده رحمتی - روشنک غفاری - انجم شعاع -
:: A comparison of the accuracy of four age estimation methods based on panoramic radiography of developing teeth

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Dental Research, Dental clinics, Dental Prospects
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Shahrzad Javadinejad - Hajar Sekhavati - Roshanak Ghafari -
:: Morphological evaluation of pterygoid hamulus through mprcone- beam computed tomography images

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 144
صفحه پایان : 150
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mehri Khoubivand - Roshanak Ghaffari - Maryam Anjomshoa -
:: ارزيابي ضخامت استخوان كورتيكال ناحيه كام سخت با استفاده از جهت قرارگيري ميني ايمپلنت CBCT تصاوير

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 110
صفحه پایان : 118
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سيده مهسا خادمي قهرودي - روشنك غفاري - سوسن صادقيان -
:: توزيع فراواني الگوهاي مختلف تركيبي سينوس پيشاني و تيغه بيني در زنان و مردان مراجعه كننده به يك مركز بهداشتي-درماني در شهر اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 33
صفحه پایان : 40
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آرش قدوسي - روشنك غفاري - دكتر نيما رحيم زاده - دكتر آزاده رحمتي -
:: مقايسه ي سيستم هاي ديجيتال PSP ,CCD, CBCT در تشخيص ضايعات دمينراليزه بين دنداني

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 94
صفحه پایان : 101
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : روشنك غفاري - مسيح كاويان - امير حسين كوثري -
:: بررسی مقایسه‌ای ابعاد اوربیت در تصاویر سی‌تی‌ اسکن سه بعدی در افراد بالغ مراجعه‌کننده به بیمارستان الزهرا در سال 92-91

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 5
صفحه شروع : 362
صفحه پایان : 369
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شهناز نیک زاد - روشنک غفاری - حسین ضرابی -
:: ارزيابي شاخصهاي مختلف سينوس فرونتال به وسيله سي تي اسكن جهت تشخيص هويت در جمعيت ساکنین استان اصفهان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله علمي پزشكي قانوني
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 20
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 78
صفحه پایان : 95
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آرش قدوسی - روشنک غفاری - سیده مهسا خادمی قهرودی - مه سیما مدینه¬اي -
:: Evaluation of bone thickness of hard palate for orthodontic mini implant placement by cone beam computed tomography

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Indian Journal of Scientific Research
درجه مجله : ساير مجلات خارجي
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 5
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 375
صفحه پایان : 381
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mahsa khademi ghahroodi - Roshanak Ghafari - Maziyar Mokhtare -
:: Determining the degree of identification difference in anatomical landmarks by digital cephalometric radiography and conventional radiographic technique using manual tracing of human skulls

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Mazandaran University medical Science
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 24
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 114
صفحه شروع : 36
صفحه پایان : 43
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Farzin Aslani - Alireza Omrani - Masoud Feyzbakhsh - Roshanak Ghafari - Farhad Sobuti -
:: Effect of image compression of direct digital lateral cephalograms on the identification of cephalometric points

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : Dental Research Journal
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 11
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 27
صفحه پایان : 31
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Sima Saghaie - Roshanak Ghafari -
:: بررسی روائی روش willms بر اساس توالی تکامل دندانهای مولر و پرمولر در افراد 3تا 18 سال

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 37
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 291
صفحه پایان : 300
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شهرزاد جوادی نژاد - روشنک غفاری - حمیده امروزی - کیانا صالح زاده -
:: بررسی ارتباط ارتفاع صورت با موقعیت ساجیتال حفره گلنوئید در افراد دارای مال اکلوژن کلاس 2 و رتروژن مندیبل

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 169
صفحه پایان : 177
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : روشنک غفاری - سوسن صادقیان - صباح کریمی - علی حاجی جعفری -
:: تعیین میزان اشعه پراکنده اطراف دستگاه رادیو گرافی دندانی قابل حمل PORT X 2

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 329
صفحه پایان : 336
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : روشنک غفاري - مسعود خبیری - مهدی رفیعیان - الناز خرمی - شهناز نیکزاد -
:: تعیین پایایی مشاهده گر در شناسایی لندمارکهای سفالومتری سه بعدی بر روی تصاویر CBCT

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 191
صفحه پایان : 198
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : روشنک غفاری - سیما سقایی - مهناز شیخی -
:: تاثير تغيير موقعيت منديبل برروي قابليت اطمينان و تجديدپذيري اندازه گيريهاي خطي بر روی CBCT

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 10
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 218
صفحه پایان : 227
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : روشنک غفاری - ميترا مختاري -
:: بررسی برخی عوامل آناتومیک مؤثر بر احتمال نهفتکی دندان آسیای سوم فک پایین

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از :
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1392
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 9
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 6
صفحه شروع : 542
صفحه پایان : 550
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ماریه پناهی بروجنی - روشنک غفاری -
:: Effect of radiation on saliva flow rate in patients under head and neck radiotherapy

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 6
صفحه پایان : 12
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Homaira Mardani - Roshanak Ghafari - Farhad Khanmodares - Mitra Mokhtari -
:: Mandibular Dimensional Changes with aging in Three Dimensional Computed Tomographic Study in 21 to 50 year old Men and Women

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2013
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 3
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Roshanak Ghaffari - Abolfath Hosseinzade - Hossein Zarabi, - Marzieh Kazemi -

1