گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : دانشیار

مقالات

نوع مقاله :
:: تأثیر زمان برش فایبر پست بر استحکام باند به عاج ریشه دو نوع فایبرپست شفاف و اپک در مقاطع مختلف کانال ریشه

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : فارسی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 15
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 18
صفحه پایان : 27
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر سلما حبیب آگهی - دکتر محمدرضا مالکی پور - دکتر لیلا پیشه ور -
:: تاثير روش هاي مختلف آماده‌سازي سطحي بر استحكام خمشي و ضريب كشساني پست هاي تقويت شده با فايبر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي
درجه مجله : علمي - پژوهشي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 4676-2008
دوره (جلد) : 12
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 101
صفحه پایان : 107
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دكتر محمدرضا مالكي پور - دكتر سيده آلاء شرفي - دكتر فرزانه شيراني -
:: بررسي اثر چند دهانشويه بر ثبات رنگ دندان هاي سفيد شده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : جامعه اسلامي دندانپزشكان
درجه مجله : علمي-پژوهشي ISC
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1024-6428
دوره (جلد) : 27
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 2
صفحه شروع : 102
صفحه پایان : 109
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دكتر محمدرضا مالكي پور - دكتر فرزانه شيراني - دكتر حميد مظاهري - دكتر مريم مقتدايي - دكتر مائده قاسمي -
:: ارزيابي آزمايشگاهي اثر ترانسلوسنسي و اپاسيتي پست هاي تقويت شده با فايبر بر مقاومت به شكست دندان‌هاي تضعيف شده

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)
درجه مجله : علمي - پژوهشي
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1024-6428
دوره (جلد) : 26
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 3
صفحه شروع : 208
صفحه پایان : 214
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدرضا مالكي پور - فرزانه شيراني - نسرين رفيعيان -

1