گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: Microfacies, Sedimentary Environment and Sequence Stratigraphy of the Asmari Formation in Masjed-I-Soleyman Oil Field,Khuzestan Provence, Southwest Iran

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Open Journal of Geolog
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 840
صفحه پایان : 851
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohamad Lorestani, - Abdolhosein kangazian - Amrolah Safari - Mohamad Reza Noura - Ehsanolah Nasehi -
:: بیوستراتیگرافی سازند کرج در نواحی نواحی امام زاده داوود و . . . .

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1371
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : علوم زمین شهید بهشتی
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر شمیرانی - دکتر بابازاده - دکتر مدرس نیا -
:: کونودنت های دونین زیرین ومیانی در ایران مرکزی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1375
سال ارائه مقاله (میلادی) : 0
نام مجله به زبان اصلی : مجله علوم زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 1
ضریب تاثیر مجله : 1
متوسط ضریب تاثیر رشته : 1
شماره مجله : 22
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1