دکتر مهربان هادی پیکانی
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

مقالات

نوع مقاله :
:: بررسی و آزمون مدل چابکی سازمانیدر صندوق بازنشستگی صنعت نفت

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 29
صفحه شروع : 121
صفحه پایان : 146
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هدی صنعتی گر - مهربان هادی پیکانی - داریوش غلامزاده -
:: تحلیل سیاستهای فرهنگی پوشش زنان

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : سایر
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : زن و فرهنگ
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 8
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 32
صفحه شروع : 93
صفحه پایان : 109
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهربان هادی پیکانی - نازنین محمدوند -
:: تاثیر ظرفیتهای سازمانی بر تعهد کارفرما به قراردادهای روانشناختی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : مطالعات مدیریت راهبردی
درجه مجله : علمی-پژوهشی وزارتین
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 29
صفحه شروع : 93
صفحه پایان : 116
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نگار مجیدی نژاد - مهربان هادی پیکانی -

1