گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رياضي كاربردي
مرتبه علمي : دانشيار

مقالات

نوع مقاله :
:: A hybrid collocation method based on combining the third kind Chebyshev polynomials and block-pulse functions for solving higher-order initial value problems

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Kuwait J. Sci.
درجه مجله : ISI-WOS-Q3
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN : 1024-8684
دوره (جلد) : 43
ضریب تاثیر مجله : 0.8
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0.8
شماره مجله : 4
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 10
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Saeid Jahangiri - Khosrow Maleknejad - Majid Tavassoli Kajani -
:: A Numerical Solution of Volterra’s Population Growth Model Based on Hybrid Function

زبان اصلی : انگلیسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد مشاور
سال ارائه مقاله (شمسی) : 0
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : INT. J. BIOAUTOMATION
درجه مجله : ISI-Listed
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN : 1314-1902
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 1
صفحه شروع : 109
صفحه پایان : 120
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Saeid Jahangiri - Khosrow Maleknejad - Majid Tavassoli Kajani -

1