گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

مقالات

نوع مقاله :
:: وضع موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی در رشته بسکتبال

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 1991
نام مجله به زبان اصلی : اولین همایش ملی علم و بسکتبال
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 10
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر حمید صالحی - دکتر مهدی نمازی زاده -
:: انگیزه ها ودلایل شرکت دربرنامه های رقابتی رشته بسکتبال درورزشکاران ایرانی

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1390
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2011
نام مجله به زبان اصلی : اولین همایش ملی استعداد یابی ورزشی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع : 10
صفحه پایان : 11
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر حمید صالحی - دکتر مهدی نمازی زاده -
:: آیا روتین های پیش از اجرا نقشی در دقت پرتاپ های آزاد بازیکنهای بسکتبال دارد؟

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : طرح پژوهشی برون دانشگاهی-همکار
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2014
نام مجله به زبان اصلی : پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
درجه مجله :
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) : 4
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 8
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 10
نویسنده مسئول هستم : خير
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم رضایی - دکتر حمید صالحی -

1