گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

تقديرنامه ها و افتخارات