دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: مديريت آموزش

مرجع اهداء کننده : مرکز تحقيقات صنعتي ايران
مقام :
تاریخ : 1394/02/01


:: نمايشگاه پژوهش

مرجع اهداء کننده : مرکز رشد دانشگاه اصفهان
مقام :
تاریخ : 1393/10/08


:: فعال تعاون

مرجع اهداء کننده : qma انگلستان
مقام :
تاریخ : 1393/08/02


:: گواهي کيفيت

مرجع اهداء کننده : cql کانادا
مقام :
تاریخ : 1394/05/03


:: نخبه برتر

مرجع اهداء کننده : سازمان مهندسين استان
مقام :
تاریخ : 1389/03/01


:: پژوهشگر برگزيده

مرجع اهداء کننده : سازمان علمي پژوهشي
مقام :
تاریخ : 1390/11/06


:: داور اولين نمايشگاه اختراعات کشوري در استان

مرجع اهداء کننده : مجمع عالي نخبگان ايران
مقام :
تاریخ : 1389/02/021