هما سعادت نیا
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی

تقديرنامه ها و افتخارات