محمدحسین غلامی نوقاب
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت آموزشی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر

مرجع اهداء کننده : استاندار
مقام :
تاریخ : 1395/09/151