گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-علوم گياهي-فيزيولوژي
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات