گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: - كسب رتبه دوم در مقطع كارشناسي در ميان دانشجويان پرستاري روزانه ورودي 1385 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 1389

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1389/04/01


:: - كسب رتبه اول در مقطع كارشناسي ارشد آموزش پرستاري و معرفي به عنوان دانشجوي نمونه دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان، 1391

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1391/06/10


:: - دريافت لوح تقدير از رياست محترم و معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان به پاس داشت تلاش در زمينه فعاليت هاي پژوهشي در اين دانشگاه، 1393

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1393/09/10


:: - دريافت لوح سپاس از رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان به پاس داشت همكاري با دانشگاه در جهت كسب نشان دانشگاه برتر در عرصه پژوهش در جشنواره فرهيختگان، 1393

مرجع اهداء کننده :
مقام :
تاریخ : 1393/09/101