گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-ميكروبيولوژي
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: مقاله برتر

مرجع اهداء کننده : جشنواره لقمان حکيم
مقام :
تاریخ : 1394/06/031