گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - پریودانتیکس

تقديرنامه ها و افتخارات