گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: تبعيض تجربه ناخوشايند بيماران مبتلا به ايدز

مرجع اهداء کننده : دانشگاه تهران ( پوستر برتر)
مقام :
تاریخ : 1391/08/01


همايش بين المللي داخلي
:: زندگي تاريک بيماران مبتلا به ايدز

مرجع اهداء کننده : دانشگاه علوم پزشگي گلستان(پوستر برتر)
مقام :
تاریخ : 1392/09/22


همايش ملي
:: تجارب معنوي بيماران مبتلا به سرطان

مرجع اهداء کننده : دانشگاه علوم پزشکي تبريز( رتبه دوم سخنراني برتر)
مقام :
تاریخ : 1393/07/20


همايش ملي سرطان
:: بازتواني معنوي تجربه شده در مبتلايان به ايدز

مرجع اهداء کننده : دانشگاه جندي شاپور اهواز( سخنراني برتر)
مقام :
تاریخ : 1397/12/15


همايش ملي بازتواني
:: پژوهشگر برتر کل دانشگاه هاي غير انتفاعي استان اصفهان

مرجع اهداء کننده : دانشگاه غير انتفاعي سما خوراسگان
مقام :
تاریخ : 1393/11/151