گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات