گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تربیت بدنی

تقديرنامه ها و افتخارات