گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - جراحي فك و دهان و صورت
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

:: يازدهمين جشنواره علمي پژوهشي داندانپزشکي شهيد دکتر احمد هدايت

مرجع اهداء کننده : دبير شوراي مرکزي جامعه اسلامي دندانپزشکان
مقام :
تاریخ : 1278/10/111