گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برتر سال 1397

مرجع اهداء کننده : موسسه کار و تامين اجتماعي
مقام :
تاریخ : 1397/09/261