گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حشره شناسی کشاورزی
مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات