گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

  • تاریخ تحویل کلیه پروژه های دانشجویان دانشگاه پیام نور روز پنج شنبه 1394/11/01 ساعت 10 صبح می باشد.
  • تاریخ تحویل کلیه کارهای عملی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ( پردیس شهید مدرس کردستان ) روز سه شنبه 1394/10/22 ساعت 14/00 می باشد.
تقديرنامه ها و افتخارات

:: رابط نمونه جشنواره خوارزمي

مرجع اهداء کننده : آموزش و پرورش
مقام :
تاریخ : 1388/09/22


:: معلم نمونه

مرجع اهداء کننده : آموزش و پرورش
مقام :
تاریخ : 1388/02/18


:: استاد نمونه

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي
مقام :
تاریخ : 1390/02/12


:: معلم نمونه

مرجع اهداء کننده : آموزش و پرورش
مقام :
تاریخ : 1392/02/14


:: پژوهشگر برتر استان کردستان

مرجع اهداء کننده : استانداري
مقام :
تاریخ : 1394/09/181