گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برنامه ريزي درسی

تقديرنامه ها و افتخارات

:: پژوهشگر برگزيده سال

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي يزد
مقام :
تاریخ : 1393/10/17


:: پژوهشگر فعال سال

مرجع اهداء کننده : دانشگاه آزاد اسلامي يزد
مقام :
تاریخ : 1392/09/151