دکتر سیدابراهیم میرشاه جعفری
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي درسي

تقديرنامه ها و افتخارات