گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معارف اسلامي و علوم سياسي

تقديرنامه ها و افتخارات

:: دانشجو ممتاز -رتبه اول

مرجع اهداء کننده : مقطع کارشناسي ارشد
مقام :
تاریخ : 1390/01/011