گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - اصلاح نباتات

تقديرنامه ها و افتخارات