عبدالرضا پورهمایون
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - معماري

تقديرنامه ها و افتخارات